HPK engineering a.s. (Hutný projekt Košice ) má   dlhodobé skúsenosti z poskytovania kompletnej projektovej a inžinierskej činnosti  v nasledovných odvetviach:

  • hutníctvo
  • strojárstvo
  • energetika
  • ekológia
  • stavebníctvo
  • plynárenstvo
  • komunálne hospodárstvo

projekcia

Vypracovávame rôzne stupne projektovej dokumentácie od vypracovania štúdií, cez vypracovanie  dokumentácie pre územné rozhodnutie, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie až po dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

Spracovávame dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. Vykonávame autorský dozor v priebehu realizácie stavieb. V etape realizácie stavby vieme zorganizovať výber dodávateľov, počas výstavby vykonávame technický dozor investora.

Projektujeme nové stavby, rekonštrukcie a modernizácie závodov, Vyhotovujeme aj samostatné projekty odborných profesií napr. cesty, rozvody vody a kanalizácie, rozvody elektrickej energie, rozvody plynu, ústredné kúrenie, vzduchotechnika, oceľová konštrukcia atď. Zabezpečujeme inžiniersku činnosť.