HPK engineering a.s. má bohaté a dlhodobé skúsenosti z poskytovania komplexnej projektovej a inžinierskej činnosti v investičnej činnosti v oblastiach ako stavebníctvo, hutníctvo, strojárstvo, ekológia, plynárenstvo, komunálne hospodárstvo a pod.

Spracovávame rôzne stupne projektovej dokumentácie od vypracovania štúdií, cez vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie až po dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb.

Spracovávame dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a vykonávame autorský dozor v priebehu realizácie stavieb.