HPK engineering a.s. poskytuje následovné služby spojené s nájmom :

  • elektrickú energiu,
  • plyn na kúrenie (plynová kotolňa),
  • vodné/stočné/zrážkovú vodu/úžitkovú vodu, odvoz odpadkov,
  • stráženie
  • a upratovanie sociálnych zariadení a chodieb.

Náklady na služby spojené s nájmom nie sú súčasťou nájomného. Služby súvisiace s užívaním prenajatého kancelárskeho priestoru sú účtované nájomcovi ako alikvótna čiastka na základe skutočných nákladov (na základe dodávateľských faktúr) rozpočítaním na výmeru prenajímanej plochy.

V prípade prenájmu celého poschodia je možné merať spotrebu elektrickej energie samostatným podružným meraním.

Náklady na internet a upratovanie kancelárií nie sú zahrnuté do ceny služieb spojených s nájmom.