HPK engineering a.s. poskytuje nasledovné služby spojené s nájmom:  elektrickú energiu, plyn na kúrenie ( plynová kotolňa), vodné/stočné/zrážkovú vodu/úžitkovú vodu, odvoz odpadkov, stráženie 24/7 a upratovanie sociálnych zariadení a chodieb.

Náklady na internet a upratovanie kancelárie nie sú zahrnuté do ceny služieb spojených s nájmom.

Náklady na služby spojené s nájmom nie sú súčasťou základného nájomného.

Služby, súvisiace s užívaním prenajatého kancelárskeho priestoru, budú fakturované nájomcovi ako alikvótna čiastka na základe skutočných nákladov (podľa dodávateľských faktúr) rozpočítaním na výmeru prenajímanej plochy.

V prípade prenájmu celého poschodia je možné merať spotrebu elektrickej energie samostatným podružným meraním.